Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH

My, firma The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany (zwana w dalszej części dokumentu „podmiotem odpowiedzialnym”) bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych i przestrzegamy przepisów prawnych w zakresie ochrony danych, w szczególności uregulowań rozporządzenia podstawowego UE o ochronie danych (DSGVO) i federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG). W dalszej części dokumentu chcemy przedstawić informacje o sytuacjach, w których pobieramy dane w trakcie korzystania z naszej strony Web i sposobie ich wykorzystywania.

I. Uwagi ogólne

1. Zakres przetwarzania danych

Dane osobowe użytkowników naszej strony pobieramy i wykorzystujemy zasadniczo tylko w sytuacjach, gdy jest to konieczne do przygotowania w pełni funkcjonalnej strony Web oraz przygotowania treści i usług. Dane osobowe użytkowników naszej strony pobierane i wykorzystywane są tylko wtedy, gdy jest to dozwolone na mocy przepisów ustawowych lub za zgodą użytkownika.

2. Podstawy prawne przetwarzania danych

W razie wyrażenia zgody przez użytkownika dla realizacji procedur powiązanych z przetwarzaniem danych osobowych na naszej stronie Web korzystamy z przepisów art. 6, ustęp 1, litera a DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych) jako podstawy prawnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

W ramach przetwarzania danych osobowych, które wykorzystywane są do realizacji umowy, której stroną umowy jest użytkownik, za podstawę prawną uznajemy art. 6, ustęp 1, litera b DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych). Dotyczy to także procedur powiązanych z przetwarzaniem, które konieczne są w ramach realizacji zobowiązania podobnego do umownego lub przedwstępnych środków umownych.

O ile przetwarzanie danych osobowych konieczne jest do realizacji zobowiązania prawnego, któremu podlega nasze przedsiębiorstwo, korzystamy z przepisów art. 6, ustęp 1, litera c DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych) jako podstawy prawnej.

Jeżeli przetwarzanie jest konieczne w ramach zapewnienia naszego uprawnionego interesu lub interesu osoby trzeciej a interesy, prawa podstawowe i podstawowe swobody danego użytkownika nie są istotniejsze niż pierwszy, podany interes, to za podstawę prawną uznajemy przepisy art. 6, ustęp 1, litera f DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych).

W pozostałym zakresie obowiązują jeszcze inne ustawowe podstawy prawne, dotyczące przetwarzania danych osobowych, które podamy poniżej, o ile będzie to konieczne.

3. Okres zapisania danych

Dane osobowe użytkowników są kasowane lub blokowane, gdy tylko cel ich zapisania zdezaktualizuje się. Zapisywanie danych wykraczające poza ten okres jest tylko wtedy realizowane, gdy taka sytuacja przewidziana została przez europejskiego lub krajowego ustawodawcę w rozporządzeniach prawnych Unii, ustawach lub innych przepisach, którym podlega nasze przedsiębiorstwo. Blokada lub skasowanie danych następuje także po upływie okresu zapisania, przewidzianego podanymi normami chyba, że występuje konieczność dalszego zapisania danych w celu zawarcia umowy lub wypełnienia warunków umowy.

4. Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe przekazujemy jedynie przedsiębiorcom świadczącym dla nas usługi, którzy wspomagają nas w realizacji podanych powyżej celów. Niniejsze przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać Państwa dane osobowe jako podmioty realizujące zlecenie jedynie do wypełnienia swoich zadań w ramach naszego zlecenia i są zobowiązane do przestrzegania jednoznacznych przepisów o ochronie danych. Współpracującymi z nami podmiotami realizującymi zlecenia są:

Denkwerk GmbH
Vogelsanger Str. 66
50823 Kolonia

Google Analytics, Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway Mountain View
CA 94043, USA

W ramach przeprowadzania konkursów z nagrodami, organizowanych okazjonalnie na naszej stronie Web, przekazujemy Państwa dane osobowe także naszym partnerom kooperacyjnym. Nasi partnerzy kooperacyjni zostali przez nas starannie wybrani. Naszym partnerom kooperacyjnym nie wolno przekazywać osobom trzecim danych naszych użytkowników - w szczególności do celów reklamowych. Przekazane w ten sposób dane mogą być przetwarzane przez naszych partnerów kooperacyjnych jedynie w celu realizacji ich zadania (np. przekazania nagrody zwycięzcy).

W pozostałym zakresie nie następuje przekazywanie danych osobowych osobom trzecim.

5. Miejsce przetwarzania danych

Państwa dane osobowe, zapisane przez nas, przetwarzane są w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W zakresie przetwarzania danych w powiązaniu z Google Analytics obowiązuje punkt IV. 2.

II. Przetwarzanie danych osobowych na stronie Web

1. Przygotowanie strony Web i sporządzanie Logfiles (plików dziennika)

a) Opis przetwarzania danych

W przypadku każdej wizyty na naszej stronie Web nasz system ustala w sposób zautomatyzowany dane i informacje systemu komputerowego, z którego następuje wejście.

Pobierane są przy tym następujące dane:

•       informacje dotyczące typu przeglądarki i stosowanej wersji

•       system operacyjny użytkownika

•       adres IP użytkownika

•       data i godzina wejścia

•       strony Web, z których system użytkownika przeszedł na naszą stronę Web

Te dane zapisywane są w plikach dziennika naszego systemu. Nie następuje zapisywanie tych danych łącznie z innymi danymi osobowymi użytkownika.

b) Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną dla tymczasowego zapisywania danych i plików dziennika stanowi art. 6, ustęp 1, litera f DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych).

c) Cel przetwarzania danych

Zapisywanie w plikach dziennika jest realizowane w celu zapewnia funkcjonalności strony Web. Poza tym dane te służą nam do optymalizacji strony Web i w celu zabezpieczenia naszych systemów techniczno-informacyjnych. W związku z tym nie jest dokonywana ocena danych dla celów marketingowych. Niniejsze cele objęte są naszym uprawnionym interesem w myśl art. 6, ustęp 1, litera f DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych).

d) Czas przechowywania danych

Dane są kasowane w momencie, gdy nie są już konieczne do realizacji celu, dla którego zostały pobrane. Tak zwane Access-Logs (bez adresu IP) kasowane są automatycznie po 7 dniach, a tak zwane Error-Logs (z adresem IP) po 2 dniach.

e) Możliwość złożenia sprzeciwu i usunięcia

Pobieranie danych w celu przygotowania strony Web i zapisywanie danych w plikach dziennika jest bezwzględnie koniecznie dla funkcjonowania strony Web. W związku z tym użytkownik nie ma w tym zakresie możliwości przedłożenia sprzeciwu.

2. Formularz kontaktowy i kontakt drogą mailową (e-mail)

a) Opis przetwarzania danych

Na naszej stronie Web dostępny jest formularz kontaktowy, który może być wykorzystywany do nawiązania kontaktu drogą elektroniczną. Jeżeli użytkownik skorzysta z tej możliwości, to dane wprowadzane w masce wprowadzania danych są nam przekazywane i zapisywane. Tymi danymi są:

•       imię i nazwisko

•       adres e-mail

•       ewentualnie dalsze, opcjonalne informacje

Alternatywną formą nawiązania kontaktu jest przesłanie informacji na adres e-mail. W takiej sytuacji zapisywane są dane osobowe użytkownika, przekazane w mailu.

W takim przypadku dane nie są przekazywane osobom trzecim. Niniejsze dane wykorzystywane są wyłącznie w ramach konwersacji z użytkownikiem.

b) Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6, ustęp 1, litera f DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych). Jeżeli kontakt e-mail nawiązywany jest w celu zawarcia umowy lub zobowiązania podobnego do umownego, to dodatkową podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6, ustęp 1 litera b DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych).

c) Cel przetwarzania danych

Dane osobowe, podane w masce wprowadzania danych, przetwarzane są przez nas jedynie do opracowania sprawy w ramach danego nawiązania kontaktu. W przypadku nawiązania kontaktu mamy do czynienia także z uprawnionym interesem, powiązanym z przetwarzaniem danych.

d) Czas przechowywania danych

Dane są kasowane w momencie, gdy nie są już konieczne do realizacji celu, dla którego zostały pobrane. W przypadku danych osobowych podanych w masce wprowadzania danych formularza kontaktowego i tych, przesłanych drogą mailową, czas przechowywania danych kończy się w momencie zakończenia danej konwersacji z użytkownikiem. Konwersacja jest zakończona, gdy z okoliczności wynika, iż dana kwestia została ostatecznie wyjaśniona.

e) Możliwość złożenia sprzeciwu i usunięcia

Jeżeli użytkownik nawiązuje z nami kontakt poprzez formularz kontaktowy lub drogą mailową, to w każdym momencie może sprzeciwić się zapisywaniu jego danych osobowych. Sprzeciw można złożyć wpisując stosowną adnotację w informacjach kontaktowych na końcu wskazówek dotyczących ochrony danych. W przypadku złożenia sprzeciwu konwersacja z użytkownikiem nie może być kontynuowana, a wszystkie dane osobowe, które zostały zapisane w trakcie nawiązywania kontaktu, zostają przez nas skasowane.

3. Konkursy z nagrodami / akcje

a) Opis przetwarzania danych

Na naszej stronie Web okazjonalnie organizujemy konkursy z nagrodami / akcje. Jeżeli użytkownik skorzysta z tej możliwości, to dane wprowadzane w masce wprowadzania danych dla konkursu z nagrodami są nam przekazywane i zapisywane. Tymi danymi są z reguły:

•       imię i nazwisko

•       adres e-mail

•       adres

•       ewentualnie inne dane, które oznakowane są jako dane obowiązkowe lub opcjonalne

b) Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6, ustęp 1, litera b DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych).

c) Cel przetwarzania danych

Dane osobowe, podane w masce wprowadzania danych, przetwarzane są przez nas jedynie do przeprowadzenia i realizacji konkursu z nagrodami lub konkretnej akcji.

d) Czas przechowywania danych

Dane są kasowane w momencie, gdy nie są już konieczne do realizacji celu, dla którego zostały pobrane. Z taką sytuacją w przypadku konkursów z nagrodami mamy z reguły do czynienia, gdy ustalony zostanie zwycięzca i nagrody zostaną wysłane, o ile skasowaniu danych nie przeciwstawiają się okresy przechowywania, ustalone ustawowo lub umownie. Pozostałe szczegóły dotyczące konkursu z nagrodami wynikają z warunków uczestnictwa.

e) Możliwość złożenia sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik może zasadniczo w każdym momencie sprzeciwić się zapisywaniu jego danych osobowych; dalsze uczestnictwo w konkursie z nagrodami staje się jednakże niemożliwe. Sprzeciw można złożyć wpisując stosowną adnotację w informacjach kontaktowych na końcu wskazówek dotyczących ochrony danych.

III. Używanie cookies (ciasteczek)

1. Opis przetwarzania danych

Aby uatrakcyjnić wizytę na naszej stronie Web i umożliwić korzystanie z określonych funkcji, wykorzystujemy ciasteczka (cookies). Chodzi tutaj o drobne informacje tekstowe, które zapisywane są w przeglądarce lub przez przeglądarkę na urządzeniu końcowym użytkownika. Jeżeli użytkownik otwiera stronę Web, to może dojść do zapisania ciasteczka w systemie operacyjnym komputera użytkownika. To ciasteczko zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy kolejnym otwieraniu tej strony Web.

a) Ciasteczka wymagane ze względów technicznych

Wprowadzamy ciasteczka w celu dostosowania naszej strony Web do wymagań użytkowników. Niektóre elementy naszej strony Web wymagają identyfikacji przeglądarki, z której następuje wejście, także po przejściu na inną stronę Web. W ciasteczkach zapisywane i przekazywane są następujące dane:

•       Cookie_accepted (jeżeli użytkownik akceptuje notyfikację ciasteczek)

•       NSC_mc (technicznie nieodzowne ciasteczko sesyjne, które wymagane jest poprzez podłączony wcześniej Loadbalancer (Netscaler))

•       php-Session ID i Session_Cookie (wideo Intro)

b) Ciasteczka niewymagane ze względów technicznych, Third Party Cookies

Na naszej stronie Web stosujemy ciasteczka niewymagane ze względów technicznych, lecz takie, które umożliwiają nam w szczególności analizę zachowania użytkownika podczas serfowania.

Wprowadzane są przez nas następujące ciasteczka niekonieczne ze względów technicznych lub Third Party Cookies:

•       ciasteczka wprowadzane przez Google Analytics wraz z wykorzystaniem Tag Manager (porównaj w tym zakresie także punkt IV naszych informacji dotyczących ochrony danych)

Przy otwieraniu naszej strony Web użytkownik informowany jest o stosowaniu niniejszych ciasteczek do analizy i pobierana jest jego zgoda na przetwarzanie danych osobowych, otrzymywanych w związku z niniejszą procedurą. W tym kontekście podawana jest także wskazówka dotycząca informacji o ochronie danych.

c) Wskazówka dotycząca zmiany ustawienia przeglądarki

Większość przeglądarek ustawiona jest w taki sposób, iż następuje automatyczna akceptacja ciasteczek. Użytkownik może jednakże sprzeciwić się zapisywaniu ciasteczek na swoim komputerze wprowadzając stosowne zmiany w ustawieniach przeglądarki, co może jednakże skutkować ograniczeniem zakresu funkcjonalności naszej strony Web.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych przy wykorzystaniu ciasteczek koniecznych ze względów technicznych stanowi z art. 6, ustęp 1, litera f DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych).

Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych poprzez określone wcześniej ciasteczka do analizy przy przedłożeniu stosownej zgody przez użytkownika stanowi art. 6, ustęp 1, litera a DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych).

3. Cel przetwarzania danych

Celem stosowania ciasteczek, koniecznych ze względów technicznych, jest uproszczenie procedury korzystania ze strony Web przez użytkownika. Niektóre funkcje naszej strony Web nie mogą być oferowane bez zastosowania ciasteczek. W tym zakresie niezbędne jest, aby przeglądarka została ponownie rozpoznana także w przypadku zmiany strony Web. Przetwarzanie danych osobowych objęte jest w tym przypadku także naszym uprawnionym interesem w myśl art. 6, ustęp 1, litera f DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych).

Dzięki ciasteczkom do analizy dowiadujemy się, w jaki sposób użytkowana jest strona Web i możemy stale optymalizować naszą ofertę Online.

Dane użytkowników pobierane przez ciasteczka na naszej stronie Web nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

4. Czas przechowywania danych, możliwość złożenia sprzeciwu i usunięcia

Ciasteczka zapisywane są na komputerze użytkownika i przekazywane z niego na naszą stronę Web. Z tego względu jako użytkownicy macie Państwo kontrolę nad wykorzystywaniem ciasteczek. Na skutek zmiany ustawień Państwa przeglądarki można dezaktywować lub ograniczyć przekazywanie ciasteczek. Zapisane ciasteczka można skasować w każdym momencie. Może nastąpić to także w sposób zautomatyzowany. Jeżeli ciasteczka dla naszej strony Web zostaną dezaktywowane, może okazać się, że nie wszystkie funkcje naszej strony Web będą funkcjonować w pełnym zakresie.

IV. Wykorzystywanie usług Google

1. Ogólne informacje dotyczące usług Google

Na naszej stronie Web korzystamy z różnych usług Google Inc. („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Na skutek włączenia usług Google firma Google w niektórych okolicznościach pobiera informacje (także dane osobowe) i przetwarza je. Nie można przy tym wykluczyć, że Google przekazuje informacje także na swój serwer w kraju trzecim.

Firma Google zobowiązała się do przestrzegania uregulowań UE-US Privacy Shield Framework i Swiss-US Privacy Shield Framework, dotyczących pobierania, wykorzystywania i zapisywania danych osobowych z państw członkowskich UE lub Szwajcarii. Firma Google, wraz z Google LLC i jej 100-procentowych córek-spółek w USA na podstawie certyfikatu, oświadczyła, ich będzie przestrzegać zasad Privacy-Shield. Dalsze informacje znajdują się na stronie policies.google.com/privacy/frameworks

Nie możemy w żaden sposób wpływać na to, jakie dane pobierane i przetwarzane są w rzeczywistości przez firmę Google. Firma Google podaje, że między innymi przetwarzane są następujące informacje (także dane osobowe:)

•       dane protokołu (w szczególności adres IP)

•       informacje dotyczące lokalizacji

•       jednoznaczne numery aplikacji

•       ciasteczka i podobne technologie

Jeżeli użytkownik zalogowany jest na swoim koncie Google, firma Google może dodawać przetwarzane informacje do Państwa konta, zależnie od ustawień konta i traktować je jako dane osobowe; należy porównać w tym miejscu w szczególności policies.google.com/technologies/partner-sites

Możecie Państwo zapobiec bezpośredniemu dodawaniu niniejszych danych wylogowując się z Państwa konta Google lub wprowadzić odpowiednie zmiany w ustawieniach konta Google.

Poza tym możecie Państwo zmienić ustawienia ciasteczek (np. skasować, zablokować, itp. ciasteczka). Dalsze informacje znajdują się w punkcie III.

Bliższe informacje podane są w informacjach dotyczących ochrony danych firmy Google, które dostępne są na stronie: policies.google.com/privacy

Informacje dotyczące ustawień dla sfery prywatnej Google dostępne są na stronie privacy.google.com/take-control.html

Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu. Sprzeciw można złożyć wpisując stosowną adnotację w informacjach kontaktowych na końcu wskazówek dotyczących ochrony danych. Inne możliwości złożenia sprzeciwu opisane są w razie konieczności w poszczególnych usługach Google.

2. Wykorzystywanie Google Analytics

Niniejsza strona wykorzystuje Google Analytics, usługę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Dzięki włączeniu Google Analytics możliwe jest analizowanie zachowania użytkowników na naszej stronie Web i stosowne reagowanie. Poprzez to jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać naszą ofertę Online.

Przy otwieraniu naszej strony Web użytkownik informowany jest o wykorzystywaniu Google Analytics i pobierana jest jego zgoda na przetwarzanie danych osobowych, uzyskiwanych w ramach tej usługi. W tym kontekście podawana jest także wskazówka dotycząca informacji o ochronie danych.

Podstawę prawną dla wykorzystywania Google Analytics przy przedłożeniu stosownej zgody przez użytkownika stanowi art. 6, ustęp 1, litera a DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych).

Google Analytics stosuje tzw. „cookies”, pliki tekstowe, które zapisywane są na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę użytkowania strony internetowej przez użytkownika. Informacje stworzone przez cookie, dotyczące użytkowania tej strony internetowej przez użytkownika, przekazywane są z reguły na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku uaktywnienia anonimowości adresu IP na tej stronie Web, Państwa adres IP zostaje jednakże wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP przekazywany jest na serwer Google w USA i tam skracany. Adres IP, przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics - zgodnie z informacją od Google - nie jest łączony przez Google z innymi danymi.

Na zlecenie dostawcy tej strony Web Google wykorzystuje te informacje do oceny stopnia korzystania ze strony internetowej przez użytkowników, do sporządzania raportów w zakresie aktywności strony internetowej oraz dla innych usług, powiązanych z wykorzystywaniem stron internetowych i wykorzystaniem Internetu. Przetwarzanie danych w tych celach objęte jest także naszym uprawnionym interesem.

Zgodnie z naszymi ustawieniami dane kasowane są automatycznie w Google Analytic po upływie 26 miesięcy.

Zwracamy uwagę, że na niniejszej stronie Web Google Analytics zostały rozszerzone o kod „ga('set', 'anonymizeIp', true);“ w celu zapewniania anonimowego określania adresów IP.

Dalsze informacje dotyczące zakresu danych powiązanych z Google Analytics podano w oświadczeniu dotyczącym ochrony danych firmy Google:
support.google.com/analytics/answer/6004245

Możliwość odwołania i usunięcia:

Można cofnąć zgodę na analizę Web klikając poniższy link:

Widerruf Webanalyse (cofnięcie zgody na analizę Web)

Można zapobiec zapisywaniu ciasteczek (cookies) także poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania Państwa przeglądarki; wskazujemy jednakże na fakt, że w takiej sytuacji nie będziecie Państwo ewentualnie mogli korzystać w pełnym zakresie z wszelkich informacji tej strony Web. Dodatkowo można zapobiec przekazywaniu do Google danych tworzonych poprzez ciasteczka i odnoszących się do Państwa korzystania ze strony Web (wraz z Państwa adresem IP) oraz opracowywaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie Browser-Plugin (wtyczka programowa), dostępnej pod podanym linkiem: Aktualny link:
tools.google.com/dlpage/gaoptout

3. Wykorzystywanie YouTube

Okazjonalnie wykorzystujemy na naszej stronie Web filmy video YouTube. YouTube jest usługą firmy YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC to spółka-córka Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Wykorzystujemy powiązane video YouTube w tak zwanym poszerzonym trybie ochrony danych, tzn. YouTube nie zapisuje żadnych informacji dotyczących użytkowników naszej strony Web chyba, że użytkownicy decydują się na oglądanie video. Kliknięcie video YouTube może skutkować wdrożeniem kolejnych procedur dotyczących przetwarzania danych (takich jak zapisywanie ciasteczek przez YouTube), na co nie mamy żadnego wpływu.

Dzięki włączeniu YouTube możliwe jest prezentowanie Państwu na naszej stronie Web różnych video, których przeglądanie udostępnione jest bezpośrednio na naszej stronie Web.

Podstawę prawną dla opisanego w tym miejscu przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ustęp 1, litera. f) DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych). Nasz uprawniony interes polega w tym przypadku na olbrzymich korzyściach, oferowanych przez YouTube. Dzięki włączeniu zewnętrznych video odciążamy nasze serwery i możemy wykorzystać odpowiednie zasoby w inny sposób. Może to między innymi poprawić stabilność naszych serwerów. Uprawnionym interesem YouTube lub Google jest poza tym pobieranie danych (osobowych), co przyczynia się do usprawnienia działania ich własnych usług.

Bliższe informacje dostępne są w informacjach dotyczących ochrony danych YouTube lub Google:
policies.google.com/privacy

4. Wykorzystywanie reCAPTCHA

Niniejsza strona wykorzystuje Google reCAPTCHA (zwane poniżej „reCAPTCHA“), usługę Captcha firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Za pomocą reCAPTCHA istnieje możliwość sprawdzenia, czy wprowadzanie danych na naszych stronach Web (np. w formularzu kontaktowym) realizowane jest przez człowieka lub przez zautomatyzowany system (tak zwane roboty). W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego stronę Web na podstawie różnych cech. Analiza uruchamiana jest automatycznie, gdy tylko użytkownik wejdzie na (pod-)stronę, z którą powiązane jest reCAPTCHA. W celu dokonania analizy reCAPTCHA ocenia rożne informacje (np. adres IP, czas przebywania odwiedzającego na stronie Web lub ruchy wykonywane myszką). Dane ustalone w trakcie analizy przekazywane są do Google.

Analizy reCAPTCHA wykonywane są w tle. Odwiedzający stronę Web nie są informowani o tym, że analiza jest wykonywana.

reCAPTCHA może wykorzystywać „cookies”, to znaczy pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa komputerze i umożliwiają analizę użytkowania stron internetowych odwiedzanych przez użytkowników. Poza tym reCAPTCHA wykorzystuje w określonych okolicznościach także tak zwane WebBeacons, a więc małe piksele lub grafiki. Informacje stworzone przez cookie lub w razie konieczności informacje wygenerowane za pomocą WebBeacon, dotyczące Państwa użytkowania tej strony internetowej (wraz z Państwa adresem IP) przekazywane są na serwer Google w USA lub kraju trzecim i tam zapisywane.

Celem włączenia funkcji reCAPTCHA jest stwierdzenie, czy dane na naszej stronie Web wykorzystywane są przez rzeczywistą osobę lub pobierane są w ramach nadużycia przez zautomatyzowany system.

Podstawę prawną dla opisanego w tym miejscu przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ustęp 1, litera. f) DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych). Naszym uprawnionym interesem w tym przypadku są olbrzymie korzyści, jakie oferuje nam opisana powyżej funkcja dla naszej oferty Online. Automatyczna kontrola, polegająca na sprawdzaniu, czy dane podawane są przez osobę czy też przez zautomatyzowany system, pozwala natomiast przyspieszyć i usprawnić nasze procedury robocze i zwiększa stopień niezawodności danych. Poza tym niniejsza kontrola zapobiega nadużyciom. Uprawnionym interesem firmy Google jest poza tym pobieranie danych (osobowych), co przyczynia się do usprawnienia działania jej własnych usług.

Dalsze informacje dotyczące Google reCAPTCHA oraz oświadczenie dotyczące ochrony danych Google można znaleźć klikając następujący link:
policies.google.com/privacy
developers.google.com/recaptcha/docs/v3

5. Wykorzystywanie Google Web Fonts

Aby uatrakcyjnić i ujednolicić naszą stronę Web, wykorzystujemy zewnętrzne czcionki, tak zwane Google Web Fonts. Google Web Fonts jest usługą Google Inc. („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Uwzględnienie Google Web Fonts następuje poprzez serwer http w obrębie usług Google. Na skutek włączenia Google Web Fonts firma Google w niektórych okolicznościach pobiera informacje (także dane osobowe) i przetwarza je. Nie można przy tym wykluczyć, że Google przekazuje informacje także na swój serwer w kraju trzecim.

My - jako firma - nie pobieramy żadnych danych w ramach korzystania z usługi Google Web Fonts.

Celem stosowania Google Web Fonts jest możliwość zachowania jednolitości typów pisma na urządzeniu końcowym użytkownika.

Podstawę prawną dla opisanego w tym miejscu przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ustęp 1, litera. f) DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych). Naszym uprawnionym interesem jest w tym przypadku olbrzymia korzyść wynikająca z możliwości zaoferowania jednolitej prezentacji typów pisma. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie mniejszego nakładu prac związanych z prezentacją, niż gdybyśmy musieli reagować na standardy w obrębie typów pisma oferowanych w różnych systemach operacyjnych lub przeglądarkach, stosując własne, graficznie dopasowane Websites.

Jeżeli Państwa przeglądarka nie współpracuje z Web Fonts, wykorzystywane są rodzaje pisma standardowego, stosowane dla Państwa urządzenia końcowego.

V. Wskazówki dotyczące portali społecznościowych

Nasza strona Web prezentowana jest na płaszczyźnie oficjalnej w następujących portalach społecznościowych:

•       Facebook

•       Twitter

•       Pinterest

•       Instagram

•       Google+

•       YouTube

Przekierowania (linki) oznakowane są każdorazowo za pomocą logo danego portalu społecznościowego;

nie są wykorzystywane żadne Social Plugins podanych powyżej portali społecznościowych.

W momencie uaktywnienia linku, przekierowującego do portali społecznościowych, prosimy mieć na względzie, że do portalu społecznościowego należy przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych; my natomiast nie mamy żadnej wiedzy, ani nie otrzymujemy żadnych informacji na temat rzeczywistego zakresu wykorzystywania Państwa danych przez danego oferenta. Informacje dotyczące zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych przez oferenta obsługującego portal społecznościowy oraz możliwości w zakresie ustawień, dotyczące ochrony Państwa sfery prywatnej dostępne są w wytycznych dotyczących ochrony danych danego oferenta.

Vl. Prawa zainteresowanego

Jeżeli przetwarzane są Państwa dane osobowe, jesteście Państwo osobą zainteresowaną w rozumieniu DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych) i przysługują Państwu następujące prawa w stosunku do podmiotu odpowiedzialnego:

1. Prawo do informacji

Możecie Państwo domagać się od podmiotu odpowiedzialnego (osoby odpowiedzialnej) potwierdzenia, czy dane, dotyczące Państwa osoby, są przez nas przetwarzane.

Jeżeli dane są przetwarzane, możecie Państwo domagać się od podmiotu odpowiedzialnego następujących informacji:

•       określenia celu, w jakim dane osobowe są przetwarzane;

•       określenia kategorii danych osobowych, które są przetwarzane;

•       odkreślenia odbiorów lub kategorii odbiorców, którym przedstawione zostały lub zostaną dane osobowe dotyczące Państwa;

•       określenia czasu zapisania danych osobowych dotyczących Państwa lub, jeżeli nie można podać w tym zakresie konkretnych ustaleń, określenie kryteriów służących do ustalania czasu zapisania danych;

•       określenie prawa do korekty lub skasowania danych osobowych dotyczących danej osoby, prawa do ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych lub prawa sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych;

•       określenie prawa do złożenia zażalenia w urzędzie nadzorczym;

•       udzielenia wszystkich dostępnych informacji na temat pochodzenia danych, w sytuacji, gdy dane osobowe nie zostały pobrane od osoby zainteresowanej;

•       określenia zautomatyzowanej procedury podejmowania decyzji wraz z Profiling zgodnie z artykułem 22, ustęp 1 i 4 DSGVO i - przynajmniej w tych przypadkach - jednoznacznych informacji dotyczących zastosowanej logiki oraz znaczenia i pożądanych skutków tego typu przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Przysługuje Państwu prawo do informacji, czy dane osobowe dotyczące osoby zainteresowanej przekazywane są do kraju trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. W związku z powyższym możecie Państwo domagać się udzielenia informacji dotyczących stosownych gwarancji zgodnie z art 46 DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), dotyczących przekazywania danych.

2. Prawo do korekty

W stosunku do podmiotu odpowiedzialnego przysługuje Państwu prawo do korekty i/lub uzupełnienia w sytuacji, gdy przetwarzane dane osobowe, które dotyczą Państwa, są nieprawidłowe lub niekompletne. Podmiot odpowiedzialny musi dokonać bezzwłocznej korekty.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Możecie się Państwo domagać ograniczenia przetwarzania danych osobowych przy spełnieniu następujących warunków:

•       gdy prawidłowość danych osobowych kwestionowana jest przez osobę, której dane dotyczą i to przez okres, w którym odpowiedzialny za przetwarzanie danych ma możliwość skontrolowania danych osobowych;

•       gdy przetwarzanie danych jest nieuprawnione i osoba, której dane dotyczą odrzuca skasowanie danych osobowych i domaga się w zamian ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;

•       gdy odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych nie potrzebuje już danych osobowych w celu ich przetwarzania, natomiast osoba, której dane dotyczą, potrzebuje je w celu podniesienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;

•       gdy złożony został sprzeciw dotyczący przetwarzania zgodnie z art. 21, ustęp 1 DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych) i na razie nie ustalono, czy uprawnione powody podmiotu odpowiedzialnego są istotniejsze niż Państwa powody.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone, to dane - abstrahując od ich zapisania - mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu podnoszenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z powodów istotnego interesu publicznego Unii lub jednego z państw członkowskich.

Jeżeli ograniczenie przetwarzania zostanie uznane zgodnie z podanymi powyżej warunkami, to zostaniecie Państwo poinformowani przez podmiot odpowiedzialny zanim ograniczenie zostanie zniesione.

4. Prawo do skasowania

a) Obowiązek skasowania

Możecie Państwo domagać się od podmiotu odpowiedzialnego natychmiastowego skasowania danych dotyczących Państwa osoby, a podmiot odpowiedzialny jest zobowiązany do niezwłocznego skasowania danych, o ile wystąpi jeden z podanych poniżej powodów:

•       dane dotyczące Państwa osoby nie są już wymagane do celów, dla których zostały pobrane lub zostały przetworzone w inny sposób;

•       odwołujecie Państwo swoją zgodę, na podstawie której opierało się przetwarzanie zgodne z art. 6, ustęp 1, litera a lub art. 9, ustęp 2, litera a DSGVO (ustawa podstawowa o ochronie danych) i brakuje innej podstawy prawnej dla niniejszego przetwarzania;

•       przedkładacie Państwo zgodnie z art. 21, ustęp 1 DSGVO sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych i nie występują nadrzędne uprawnione powody dla przetwarzania lub przedkładacie Państwo sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21, ustęp 2 DSGVO;

•       dane dotyczące Państwa osoby zostały przetworzone bezprawnie;

•       skasowanie danych dotyczących Państwa osoby jest konieczne w celu wypełnienia zobowiązania prawnego, zgodnego z prawem unijnym lub prawem państw członkowskich, któremu podlega odpowiedzialny za przetwarzanie danych;

•       dane dotyczące Państwa osoby zostały pobrane w odniesieniu do oferowanych usług towarzystwa informacyjnego zgodnie z art. 8, ustęp 1 DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych).

a) Informacje przekazywane osobom trzecim

Jeżeli podmiot odpowiedzialny udostępnił publicznie dane osobowe i zgodnie z art. 17, ustęp 1 DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych) jest zobowiązany do ich skasowania, to podejmie on, uwzględniając dostępną technologię i koszty jej wdrożenia, stosowne środki, także środki techniczne, gwarantujące poinformowanie innych odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, którzy przetwarzają dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, od tych innych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych zażądała skasowania wszelkich linków do niniejszych danych osobowych lub kopii czy też replik tych danych osobowych.

c) Wyjątki w zakresie obowiązku skasowania

Prawo do skasowania nie obowiązuje, o ile przetwarzanie danych konieczne jest

•       do realizacji prawa do swobodnej wypowiedzi opinii i informacji;

•       do realizacji zobowiązania prawnego, które wymaga przetwarzania danych zgodnie z prawem Unii lub państw członkowskich, któremu podlega podmiot odpowiedzialny, lub do realizacji zadania, które leży w interesie publicznym lub realizowane jest w ramach wykonywania władzy publicznej, która przeniesiona została na podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych;

•       z powodów interesu publicznego w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9, ustęp 2, litera h i i oraz art. 9, ustęp 3 DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych);

•       w celach archiwizacji, objętych interesem publicznym lub dla historycznych celów badawczych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89, ustęp 1 DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), o ile prawo podane w punkcie a) uniemożliwia realizację celów takiego przetwarzania lub w znaczny sposób je utrudnia, lub

•       w celu podniesienia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.

5. Prawo do informacji

Jeżeli skorzystaliście Państwo wobec podmiotu odpowiedzialnego z prawa do korekty, skasowania lub ograniczenia przetwarzania, to jest on zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym udostępnione zostały dane dotyczące Państwa osoby o niniejszej korekcie lub skasowaniu danych lub ograniczeniu przetwarzania chyba, że okaże się to niemożliwe lub jest powiązane z z niewspółmiernie wysokim nakładem. Przysługuje Państwu w stosunku do podmiotu odpowiedzialnego prawo do uzyskania informacji o niniejszych odbiorcach.

6. Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Państwu prawo do otrzymania danych dotyczących Państwa osoby, które przekazane zostały podmiotowi odpowiedzialnemu, w formacie strukturalnym, standardowym i możliwym do odczytania. Poza tym przysługuje Państwu prawo do przekazania tych danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, bez utrudnień ze strony podmiotu odpowiedzialnego, któremu udostępnione zostały dane osobowe, o ile

•       przetwarzanie danych oparte jest na zgodzie zgodnej z art. 6, ustęp 1, litera a DSGVO lub art. 9, ustęp 2, litera a DSGVO lub na umowie zgodnej z art. 6, ustęp 1, litera b DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych) i

•       przetwarzanie realizowane było za pomocą zautomatyzowanej procedury.

W ramach korzystania z niniejszego prawa przysługuje Państwo także prawo do spowodowania, aby dane dotyczące Państwa osoby zostały przekazane bezpośrednio od danego podmiotu odpowiedzialnego innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, o ile jest to możliwe ze względów technicznych. Nie może to ograniczać swobód i praw innych osób.

Prawdo do przeniesienia danych nie obowiązuje w ramach przetwarzania danych osobowych, które konieczne były do realizacji zadania, które objęte jest interesem publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej, która przeniesiona została na podmiot odpowiedzialny.

7. Prawo do sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo do złożenia w każdym momencie sprzeciwu z powodów, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji, przeciwko przetwarzaniu Państwa danych osobowych, które realizowane jest na mocy art. 6, ustęp 1, litera e lub f DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych); dotyczy to także zbierania informacji opartych na niniejszych przepisach.

Podmiot odpowiedzialny nie przetwarza już Państwa danych osobowych chyba, że jest w stanie udokumentować obowiązujące powody takiego przetwarzania, wymagające ochrony, które przewyższają interesy, prawa i swobody osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie danych służy realizacji, wykonaniu i obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji reklamy bezpośredniej, to przysługuje Państwu prawo do złożenia w każdym momencie sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych w ramach niniejszej reklamy; dotyczy to także zbierania informacji (profiling), o ile jest ono powiązane z taką reklamą bezpośrednią.

Jeżeli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych w ramach reklamy bezpośredniej, to dotyczące Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

Osoba, której dane dotyczą, może dodatkowo w związku z korzystaniem ze świadczeń społeczeństwa informacyjnego, bez względu na dyrektywę 2002/58/WE, skorzystać z przysługującego jej prawa do sprzeciwu w ramach postępowania zautomatyzowanego, w trakcie którego stosowane są specyfikacje techniczne.

8. Prawo do odwołania zgody, wynikające z ochrony danych

Przysługuje Państwu prawo do odwołania w każdym momencie zgody chronionej prawem o ochronie danych. Na skutek odwołania zgody nie zostaje naruszona prawomocność przetwarzania danych, realizowanego na podstawie tej zgody do momentu jej odwołania.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w poszczególnym przypadku łącznie z profilingiem

Przysługuje Państwu prawo do niepodlegania podejmowaniu decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, łącznie z profilingiem, które pociąga za sobą dla Państwa skutki prawne lub stanowi dla Państwa znaczne zagrożenie podobnego typu. Powyższa zasada nie obowiązuje, jeżeli

•       podjęcie decyzji jest konieczne w celu zawarcia umowy lub realizacji umowy między Państwem a podmiotem odpowiedzialnym,

•       decyzja na podstawie przepisów prawnych Unii lub państw członkowskich, którym podlega podmiot odpowiedzialny, jest dopuszczalna a niniejsze przepisy prawne zawierają stosowne środki zabezpieczające Państwa prawa i swobody oraz Państwa uprawniony interes lub

•       decyzja została podjęta za Państwa jednoznaczną zgodą.

Oprócz tego niniejsze decyzje nie mogą być oparte na specjalnych kategoriach danych osobowych zgodnych z art. 9, ustęp 1 DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), o ile nie obowiązuje art. 9, ustęp 2, litera a lub g i nie zostaną podjęte stosowne środki służące ochronie praw i swobód oraz Państwa uprawnionego interesu.

W związku z przypadkami podanymi w punktach (1) i (3) podmiot odpowiedzialny podejmuje stosowne środki zapewniające ochronę praw i swobód oraz Państwa uprawnionych interesów, do których należy chociażby prawo do skłonienia osoby przez podmiot odpowiedzialny do zaprezentowania własnego punktu widzenia i do zaskarżenia decyzji.

10. Prawo do złożenia zażalenia w urzędzie nadzorczym

Nienaruszając innego prawno-administracyjnego lub sądowego środka odwoławczego przysługuje Państwu prawo do złożenia zażalenia w urzędzie nadzorczym, w szczególności w państwie członkowskim Państwa miejsca stałego pobytu, Państwa miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia prawa, jeżeli reprezentujecie Państwo podgląd, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych zrealizowane zostało wbrew przepisom DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych).

Urząd nadzorczy, do którego złożone zostanie zażalenie, poinformuje osobę składającą zażalenie o stanie i wynikach zażalenia włącznie z możliwością prawnego środka odwoławczego zgodnego z art. 78 DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych).

VII. Linki zewnętrzne

Nasza strona Web może zawierać linki, które powodują przekierowanie na strony osób trzecich. Jeżeli jest to niewidoczne w sposób oczywisty, wskazujemy, że chodzi w tym przypadku o link zewnętrzny. Nie mamy żadnego wpływu na treść i formę stron oferentów zewnętrznych. Niniejsze informacje dotyczące ochrony danych nie znajdują w takiej sytuacji żadnego zastosowania.

VIII. Zmiana niniejszych informacji dotyczących ochrony danych

Nieustanny dalszy rozwój Internetu i często powiązane z tym zmiany w zakresie obowiązujących norm prawnych sprawiają, iż jesteśmy zmuszeni do dokonywania od czasu do czasu stosownych dostosowań naszych informacji dotyczących ochrony danych. W tym miejscu będziemy Państwa informować o nowościach.

IX. Osoba odpowiedzialna

Osobą odpowiedzialną (podmiotem odpowiedzialnym) w rozumieniu DSGVO (rozporządzenia podstawowego o ochronie danych) i innych krajowych ustaw o ochronie danych państw członkowskich UE oraz innych przepisów prawnych o ochronie danych jest:

The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany
Rathenaustr. 54
63263 Neu-Isenburg
Telefon: +49 (0) 6102 - 2930
e-mail: snacks.info-line@lbsnacks.com

Pełne Impressum dostępne jest na stronie: lorenz-snackworld.de/impressum

X. Dane kontaktowe pełnomocnika ds. ochrony danych